WIĘKSZOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Elemen­tami tymi może być np. dom rodzinny, jego struktura, status majątkowy rodziców, wyznawana religia lub brak przynależności do grupy religijnej. Istotnymi czynnikami są również szkoła, przyjaciele i wszelkie grupy niefor­malne, w skład których wchodzi wychowanek, zainteresowania wychowan­ka, jego hobby, ale również doświadczenia związane z przeżywaniem swojej seksualności, dojrzewania płciowego i podmiotowości. Można by wymieniać szereg czynników, stosować ich różną klasyfikację i definicje, jednak naj­istotniejsze wydaje się tu stwierdzenie, iż na pierwotne środowisko wycho­wawcze, jako dość ogólną pojęciowo strukturę, wpływ mają wszystkie te czynniki, które kształtowały dziecko przed istotną hospitalizacją. W oma­wianym kontekście nie ma istotnego znaczenia, czy czynniki te były pato­genne, czy nie, a istotny jest jedynie fakt ich zaistnienia i wpływu na wychowanka. Większość z podejmowanych działań wychowawczych obarczo­na jest np. naczelnymi, globalnymi i szczegółowymi celami wychowania (por. Muszyński 1972). Tchorzewski (1993, s. 76) stwierdza, iż „mówiąc o celach wychowania mamy więc na myśli określone stany rzeczy, których osiągnię­cie uważamy za pożądane”.