WTÓRNE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Wpływ środowiska – matka skończyła szkołę muzyczną, obracanie się wśród osób ceniących muzykę klasyczną – podjęte działania – szkoła muzyczna 1° i II0. Kolejny przykład to 15-letni Damian – chce zostać chemikiem – zamiłowanie do doświadczeń chemicznych wyniesione ze szkoły — rodzice wspierający pragnienia chłopca-     uczestnictwo w kółku chemicznym – olimpiada z zakresu chemii. Powyż­szy schemat działań odnosić się może do realizacji wszystkich celów wycho­wawczych zarówno tych naczelnych, globalnych czy szczegółowych, jest on uzależniony od wpływu pierwotnego środowiska wychowawczego. W więk­szości przypadków podjęte działania wychowanka i wspierających go osób w pierwotnym środowisku wychowawczym realizują założone świadomie lub nieświadomie cele wychowawcze. Choroba nowotworowa, tak jak i inna choroba przewlekła lub terminalna, stwarza zazwyczaj diametralnie inną sytuację stawiając wychowanka przed nowymi wyzwaniami, często niemają- cymi oparcia w dotychczasowym pierwotnym środowisku wychowawczym.Wtórne środowisko wychowawcze jest drugim z rzeczywistych środo­wisk wychowawczych mających wpływ na dziecko przewlekle i terminalnie chore. Środowiskiem tym jest ogólnie rzecz biorąc szpital. Maciarz (1996) zauważa, iż niekorzystne zmiany w nastroju dziecka wywołane długotrwałą jego chorobą mogą mieć charakter trwały lub przejściowy, mogący ustąpić po kilku dniach, tygodniach lub dopiero nawet po kilku miesiącach po hospita­lizacji.